Varsity Club Restaurant & Bar 
278 W Lane Ave  Columbus,OH 43201 
Varsity Club Restaurant & Bar
278 W Lane Ave
ColumbusOH 43201
 (614) 299-6269