Varsity Club Restaurant & Bar 
278 W Lane Ave  Columbus,OH 43201